زمان ارسال نظرسنجی

با انجام رویداد بالا، پیامک لینک نظرسنجی برای مشتری ارسال می شود.
چقدر بعد از رویداد پیامک ارسال شود.