حساب صندوق کل به ریز تراکنش ها

وضعیت فعلی:

تاریخ:

کاربر:

ردیف تاریخ شماره نوع سند شرح ردیف/نام کالا مقدار فی بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
جمع کل: