اطلاعات بیشتر

#

آدرس خریدار

وضعیت فعلی سفارش

اطلاعات رسمی فروشنده

اطلاعات رسمی خریدار

  • تعداد کل
  • مبلغ کل
  • مالیات
  • تخفیف کل
  • هزینه ارسال
  • قابل پرداخت

کالاهای این فاکتور خارج شده است.

کالایی برای خروج از انبار این فاکتور ندارد.

ایجاد کننده:

وضعیت فعلی

مرتبط با مشتری (ها)
کاربر مسئول وظیفه
تاریخ شروع
تاریخ سررسید

تاریخ: ثبت کننده: