تنظیمات

کلیه ی فاکتورها و مشتریانی که در بازه ی دمو ثبت می کنید پس از دمو برای شما باقی می مانند و حذف نمی گردند.