خرید بسته پیامکی

انتخاب بسته پیامکی

با بسته پیامکی کالو
کلیه پیامک ها از طریق خط خدماتی کالو ارسال خواهند شد.
پیامک به شماره هایی که پیامک های تبلیغاتی را مسدود کردند هم ارسال می شود.
در صورت عدم شارژ پیامکی، پیامک ها تا 24 ساعت در صف ارسال قرار می گیرند تا شما فرصت شارژ مجدد داشته باشید.
از پیامک برای اطلاع رسانی و نظرسنجی و سایر امور ارتباطی با مشتریانتان استفاده می کنید.