فروش روز

ردیف تاریخ کد فاکتور مشتری ثبت کننده تعداد کالا جمع مبلغ محصولات تخفیف هزینه ارسال مالیات جمع کل