فروش روزانه محصولات

ردیف تاریخ کد فاکتور مشتری محصول تعداد فی تخفیف هزینه ارسال مالیات جمع کل